شمیم اقتصاد

همواره از نگاه جانبدارانه به مباحث علم اقتصاد و اعمال سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت و سطحی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.

امید که دلخواهتان باشد و از  نظراتتان محروممان نکنید.

باسپاس بی پایان

مسعود بیرمی

/ 0 نظر / 6 بازدید